Bericht geplaatst op:    27 mei 2023

Bespreking met dorpsbelangen Schoonoord dinsdag 23 mei 2023 gemeentewerf Zweeloo

 

Aanwezig:

DB Schoonoord:

Martha Marjenburgh en Jacco Tabak (Roberto di Tolve afwezig met kennisgeving.)

Gemeente:

Marina Grootjans, Bas de Vent en Evert Hagenauw.

 

Doel:

Bijpraten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek en afstemmen onderzoeksvragen.

Gemeente Coevorden is bezig met de voorbereiding van een haalbaarheidsonderzoek voor van één milieustraat en één gemeentewerf op een voorkeurlocatie.

 

We denken de opdracht te kunnen geven aan één bureau.

We hebben afgesproken dat we de ver. van dorpsbelangen zo goed mogelijk zullen betrekken bij het onderzoek. Vóór we de vragen aan het college presenteren willen we afstemmen of we de juiste vragen stellen en de juiste aandachtspunten meegeven aan het onderzoeksbureau.

De afspraak is gemaakt dat de ver. van dorpsbelangen Schoonoord de andere dorpsbelangen vertegenwoordigt. We hebben de onderstaande vragen en aandachtspunten die we het bureau willen meegeven doorgesproken.

De door ons voorgestelde onderzoeksvragen lijken aan te sluiten bij de verwachtingen die er zijn bij dorpsbelangen. De relevante aandachtspunten waar we extra bij stil hebben gestaan zijn gemarkeerd.

.

De voorbereiding van het haalbaarheidsonderzoek is gedaan door de heer Hagenauw. In verband met zijn vertrek (pensionering) wordt het project overgedragen aan Bas de Vent. Hij zal het haalbaarheidsonderzoek begeleiden. Dit zal in samenwerking gaan met Babette Kuper die als beleidsadviseur afval en grondstoffen nauw betrokken zal zijn bij het project.

 

De onderstaande vragen en aandachtspunten hebben we besproken en zullen worden meegegeven aan een extern onderzoeksbureau voor het haalbaarheidsonderzoek.

 

De hoofdvraag

Is nieuwbouw haalbaar van een gemeentewerf in combinatie met één milieustraat op de voorkeurslocatie langs de weg Dalen – Oosterhesselen bij de rijkswegen A37 en N34 ?

 

Deelvragen met aandachtspunten

Draagvlak?

 • Met de plaatselijke belangen is afgesproken dat zij geraadpleegd zullen gaan worden door de onderzoekers van de haalbaarheid. Dit gaat niet alleen over draagvlak maar ook over de andere zaken waarvan we de haalbaarheid willen onderzoeken.(b.v. verkeer, ruimtelijke inpassing etc.) Aanspreekpunt voor de plaatselijke belangen is Schoonoord (als indieners petitie).
 • Inhoudelijke aandachtspunten die in ieder geval meegenomen worden in het onderzoek en die van invloed zijn op het draagvlak:
 • De angst voor meer zwerfvuil en dumpingen door langere rijafstanden
 • De verkeerssituatie en met name de veiligheid op de schoolroutes
 • Mogelijk lange rijen bij de aanvoer voor de milieustraat op piekmomenten.
 • Het doorrekenen van het aanpassen van de bestaande milieustraten Zweeloo en Fort Verlaat.
 • Alternatieven onderzoeken voor groeninzameling / tuinafval.
 • Persoonlijk belang inwoners moet worden afgewogen tegen het algemeen belang. Hoe kunnen we omgaan met toename rijafstanden voor de inwoners ? Wat doet dat en hoe is het gevoel van verlies van service op te vangen ?
 • Omwonenden
 • Exploitant zonnepark

 

Financieel haalbaar?

 • Verkennen van de financiële gevolgen en de haalbaarheid van aanpassing van de bestaande milieustraten op de korte en lange termijn
 • Wat zijn de geschatte kosten en verwachte opbrengsten van verkoop terreinen en gebouwen
 • Wat zijn de geschatte kosten en opbrengsten in de bedrijfsvoering
 • Mogelijkheden onderzoeken rond BTW bij nieuwbouw door AREA
 • Extra kosten in beeld brengen van versnelde verduurzaming
 • Langere termijn besparingen in exploitaties
 • Gevolgen van duurzaam bouwen met hergebruik materialen

 

Vergunning technisch haalbaar?

 • RUD als vergunningverlenende instantie aanhaken
 • Stikstof PFAS-problematiek Eerste verkenning bij de provincie april 2022 vermoedelijk extern salderen.
 • Milieuvergunningen, vergunningen alternatieve brandstoffen etc.
 • Natuurwetgeving
 • AREA milieuvergunningen i.v.m. vestigingsplaats
 • Alternatieve brandstoffen voertuigen
 • Watergebruik/ hergebruik
 • Energievoorziening Windmolen/ Batterijen/ Waterstof of combinatie
 • Hergebruik materialen
 • Grondwaterwinning
 • Straling hoogspanning/ zonneparken
 • Hergebruikmogelijkheden van de bestaande gebouwen fort verlaat en Zweeloo
 • Zwerfafval en illegale storten voorkomen

 

Ruimtelijke inpassing haalbaar?

 • Welke ruimte behoefte gaan we van uit
 • Wil de provincie meewerken, infrastructuur, etc.
 • Verkeerstechnisch, fietsroute schoolroute, recreatie
 • Veiligheid, Arbo voor werkplekken
 • MER nodig
 • Archeologie
 • Hoogspanningsmasten invloed op werkplekken

 

Zijn er meer samenwerkingen mogelijk?

 • Sociaal domein i.v.m. milieuplein
 • Waterschap grondwateronttrekking voor gebruik
 • Provinciale waterstaat en Rijkswaterstaat centraal steunpunt gladheidsbestrijding mogelijkheden
 • Tennet hoogspanningsmasten en Enexis zoekt locatie voor verdeelstation!
 • Zonnepark belangen i.v.m. verliezen aanleveringen
 • Verkennen van mogelijkheden voor haalsystemen voor bepaalde grondstoffen / afvalstromen ( grof vuil, groen, bouw en sloop)
 • Wat kunnen we de inwoners nog meer bieden
 • Gasunie / mogelijkheden waterstof
 • Warmte(net) mogelijkheden
 • Verruiming van de openingstijden met verregaande samenwerking met Hoogeveen en Emmen haalbaar. Besluitvormingsprocessen Area en Enexis en de gemeente inventariseren voor vervolg na haalbaarheidsonderzoek

 

Afspraken:

 

 • Er is afgesproken dat PB Schoonoord (Roberto) aanspreekpunt blijft.
 • De gebied coördinatoren worden meegenomen omdat die de contacten met alle ver. van dorpsbelangen onderhouden.

 

Vervolg:

 

We gaan het collegevoorstel op 5 juni met wethouder Jeroen Huizing doorspreken en het college zal dan op 12 juni kennisnemen van het voorstel.

Daarna zal er een offerte aanvraag gedaan worden bij het onderzoeksbureau.

 

Evert 24-5-2023

 

< Ga terug naar overzicht